Vedtægter

Vedtægter for foreningen "Italiensk Forum"

§ 1 Foreningens navn og hjemsted:
a) Foreningens navn er Italiensk Forum

b) Hjemstedet er Frederiksberg kommune

§ 2 Foreningens formål:
Foreningens overordnede formål er at arrangere fællesrejser til Italien til moderate priser for dem, der er interesseret i italiensk historie og kultur og endvidere at formidle kontakt mellem medlemmer, der søger rejseledsagere til individuelle rejser.
Foreningen vil desuden informere om rejsemål i Italien via sin hjemmeside og løbende tilbyde foredrag, studiekredse, kurser, fællesmiddage og andre arrangementer til sine medlemmer.
Der lægges op til at inddrage medlemmerne med forslag og ideer til rejser og andre aktiviteter.

§ 3 Medlemskab:
a) Som medlemmer kan alle optages, såfremt bestyrelsen ingen indvendinger har herimod.
b) Medlemmer, som efter bestyrelsens skøn modarbejder foreningens formål eller interesser, kan af denne ekskluderes af foreningen. Et ekskluderet medlem kan indanke bestyrelsens afgørelse for førstkommende generalforsamling, hvortil en ekskluderet har møde- og taleret.

§ 4 Kontingent:
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Det årlige kontingent dækker medlemsservice i det pågældende kalenderår. Sker indmelding efter 1. august betales halvt kontingent. Sker indmeldelse efter 1. november dækker kontingentet også det følgende kalenderår.

§ 5 Generalforsamlingen:
a) Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
b) Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i januar eller februar måned.
c) Ethvert myndigt medlem har adgang og stemmeret samt er valgbar til bestyrelsen.
d) Indkaldelse skal ske med mindst 3 ugers varsel pr. brev eller gennem nyhedsbrev (mail). Indkaldelsen skal indeholde dagsorden og evt. vedtægtsændringsforslag.
e) Vedtægtsændringsforslag kan indgives af den samlede bestyrelse eller af mindst 10 stemmeberettigede medlemmer og skal være formanden i hænde senest 15/12. Vedtægtsændringsforslag kan indplaceres hvor som helst i dagsordenens rækkefølge.
f) Forslag skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen og medlemmerne senest 1 uge.

g) Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:
1) valg af dirigent
2) formandens beretning
3) godkendelse af regnskab
                                                                                 
4) fremlæggelse og vedtagelse af budget for det følgende regnskabsår
5) kontingentfastsættelse
6) indkomne forslag
7) valg af:
a) formand
b) bestyrelse (max. 6) + suppleanter (max. 2)
c) intern revisor + revisorsuppleant, der ikke må være medlemmer af bestyrelsen, i de år, hvor formanden ikke er på valg.
7) eventuelt

h) Afstemning om dagsordenes enkelte punkter afgøres ved simpelt stemmeflertal, dog kræves til vedtægtsændringer 2/3 af de afgivne stemmer.

§ 6 Ekstraordinær generalforsamling:
a) Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af et flertal af bestyrelsen eller efter skriftlig anmodning fra mindst 10 stemmeberettigede medlemmer med angivelse af de emner, som man ønsker behandlet.
b) Efter at anmodningen er kommet formanden i hænde, skal denne med 8 dages varsel indkalde til den ekstraordinære generalforsamling til afholdelse senest 1 måned efter modtagelse af anmodningen. Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen.

§ 7 Valg og organisation:
a) Foreningen ledes af bestyrelsen, der udover formand består af max 6 bestyrelsesmedlemmer, som vælges for en periode af 2 år, formand og max. 3 bestyrelsesmedlemmer i ulige år, max. 3 bestyrelsesmedlemmer i lige år-
Herudover vælges to suppleanter for et år.
b) Revisor + revisorsuppleant vælges de år, hvor der ikke er formandsvalg.c) Ovennævnte vælges på generalforsamlingen ved skriftlig afstemning eller ved håndsoprækning
d) Bestyrelsen konstituerer sig af egen midte med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
e) Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 2/3 af dens medlemmer er mødt, og dens afgørelser træffes ved simpelt flertal.
f) Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
g) Bestyrelsen er ulønnet

§ 8 Økonomi:
a) Bestyrelsen administrerer foreningens økonomi.
b) Formuen er lig de midler foreningen til enhver tid råder over.
c) Foreningens midler indsættes på bankkonto.
d) Hverken bestyrelse eller medlemmer kan optage lån eller kreditter i foreningens navn
e) Regnskabsåret følger kalenderåret

f) Fællesrejser arrangeres i samarbejde med teknisk og økonomisk arrangør, der er medlem af Rejsegarantifonden

§9 Tegningsret

a) Foreningens bankkonto tegnes alene af formand eller kasserer.

b) Formand og kasserer kan ligeledes oprette netbank hver for sig.

c) Bestyrelsen er ved formand og kasserer eller ved næstformand og kasserer i forening tegningsberettigede ved indgåelse og ophævelse af kontrakter samt ved økonomiske dispositioner af større omfang.

§ 10 Ansvar overfor tredjemand:
De menige medlemmer og bestyrelsesmedlemmerne er ikke personligt ansvarlige for foreningens økonomiske forpligtelser. Kun den til enhver tid tilstedeværende foreningsformue hæfter for disse.


Opløsning af foreningen kan kun træffes på en ekstraordinær generalforsamling, der er indkaldt med dette punkt på dagsordenen.
Til ophævelse af foreningen kræves kvalificeret flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer.
Den opløsende generalforsamling beslutter til hvilke formål foreningens eventuelle formue skal anvendes.

print